Akualności

OSTATECZNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – V TURA

W dniu 06.04.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  oraz Wniosków o wsparcie pomostowe.

Poniżej przedstawiamy Ostateczną Listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego po rozpatrzeniu odwołań.

Ostateczna Lista Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Ostateczna Lista Wniosków o wsparcie pomostowe

Po otrzymaniu informacji o ostatecznych wynikach oceny, uczestnik projektu, zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów poświadczających zarejestrowanie działalności gospodarczej tj.:
1. zaświadczenia o wpisanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z numerem identyfikacyjnym REGON oraz NIP
2. kopię potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako płatnika VAT (jeżeli dotyczy);
3. kopię aktualnego zgłoszenia Przedsiębiorcy w ZUS;
4. oświadczenie o numerze rachunku bankowego Przedsiębiorcy lub kopię umowy o prowadzenie rachunku bankowego (rachunku do obsługi podmiotów gospodarczych);
5. kserokopia dowodu osobistego współmałżonka (w przypadku wspólnoty majątkowej);
6. oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim (jeżeli dotyczy);
7. inne dokumenty niezbędne do zawarcia umowy np. dokumenty potwierdzające rozdzielność majątkową.

Termin dostarczenia dokumentów oraz termin podpisania umowy zostanie ustalony indywidualnie z każdym z Uczestników Projektu.

Po dostarczeniu dokumentów zostanie sporządzona umowa na otrzymanie wsparcia finansowego i ustalony termin jej podpisania oraz wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.
Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego oraz dokumenty dotyczące zabezpieczenia prawnego muszą być podpisane przez Uczestnika Projektu i współmałżonka Uczestnika Projektu w przypadku wspólnoty majątkowej.
Nie zawarcie umowy, niezłożenie któregokolwiek z dokumentów w wyznaczonym terminie bez uzasadnienia oznacza rezygnację z otrzymania wsparcia